Monday, March 19, 2018

MALEN PA ANPES KOUYON


I annan en dikton granmoun ki dir ‘malen pa anpes kouyon’

Apre koudeta 1977 Monsieur Albert Rene ti annan gran plan pour Seselwa, par egzanp, premyerman i ti ouver laferm Sadeko Belombre avek Ma Constance pou plante e met fri dan bwat me I pa’n reisi. Dezyenman, ouver N.Y.S pou fer marse ledikasyon me i pa’n reisi. Trwazyenman … elevaz bef Cote D’or Pralen pou nouri tou Seselwa me i pa’n reisi. Katriyenman, La Pas, Silwet pou fer elevaz poul avek dizef … i pa’n reisi. Senkyenman, milyon de milyon roupi pou kanmaron lo zil Koytivi … I pa’n reisi. Sizyenman met tou bann zil dan lanmen I.D.C pou prodwir legim, i pa’n reisi. Setyenman, Barbaron pou prodwi fler, i pa’n reisi. Wityenman, ouver S.M.B pou fer pri lavi desann me i pa’n reisi.

The 3 Amigos
An 1990 Msye Rene ti deklar son lekor koman en arsitek me tou sa bann plan pa’n marse. An 2004 i ti pas baton avek son depite Msye James Alix Michel me Msye Michel avek tou son doktora ti annan en pti lespri an tet. I ti fer nou bwar delo sale. Ler lopozisyon ti dir li fer en danm i ti demande ki nou pou met dan danm.

An 2010 Msye Michel ti promet Seselwa gran devlopman pou arive dan lavil Viktorya. Sesel ti pou fleri parey Sengapour, nou ti pou annan tren sorti dan Nor pou al dan Sid.

An 2017 pou louvertir lasanble Msye Faure li i ti vin avek son gran plan. In vin promet nou de proze tinel. Msye Faure, Seselwa pa dormi dan tinel, Seselwa pa aste manze dan tinel, Seselwa pa reste dan tinel, problenm trafik dan lavil nou pou pas dan tinel ….

Parti Lepep in bite; in ler pou les LDS fer sa travay.


Seychelles Weekly